Usein kysy­tyt kysy­myk­set

Onko YumEarth tuot­teet luo­muja ja vegaa­neja?
Kyllä vain.

Onko YumEarth tuot­teissa aller­gee­neja?
Tuot­teissa ei ole mitään seu­raa­vista aller­gee­neista: puu­päh­kinä, maa­päh­kinä, mai­to­tuot­teita, vehnä, glu­teeni, soija, see­sami, mere­ne­lä­vät, kanan­muna. Huo­mioi­ta­vaa on, että koko teh­taas­sa­kaan ei käsi­tellä edellä mai­nit­tuja tuot­teita.

Onko tuot­teet siis tur­val­li­sia kai­kille aller­gi­koille?
YumEarth tuot­teissa ei ole ylei­sim­piä aller­gee­neja. Jos sinulla on har­vi­nai­sempi aller­gia, niin ota mei­hin yhteyttä, niin var­mis­tamme tuot­teen sopi­vuu­den sinulle.

Onko YumEarth tuot­teissa kor­keafruk­too­sista mais­si­sii­rap­pia?
Ei ole. Tuot­teis­samme on vain glu­koo­si­sii­rap­pia joka tulee tum­masta luo­mu­rii­sistä ja lisäksi käy­tämme luo­mu­ruo­ko­so­ke­ria.

Onko YumEarth tuot­teissa kei­no­te­koi­sia väriai­neita?
Ei ole. YumEarth tuot­teet saa­vat värinsä ja makunsa vain ja ainoas­taan luon­non hedel­mistä, vihan­nek­sista ja juu­rek­sista.

Voiko tuot­teita ostaa suo­raan kaut­tanne?
Kyllä. Lisäät vaan ostok­set ostos­ko­riin, lisäät yhteys­tie­tosi ja mak­sat sinulle par­hai­ten sopi­valla mak­su­ta­valla. Tämän jäl­keen lai­tamme sinulle her­kut mat­kaan. 

Mistä näitä tuot­teita oikein saa?
Kurk­kaapa “jälleenmyyjämme”-sivulta. Päi­vi­tämme sinne uutta tie­toa aina sitä mukaa kun uusia jäl­leen­myy­jiä tulee. Tällä het­kellä neu­vot­te­lemme usei­den kaup­po­jen kanssa. Itse voit vai­kut­taa näi­den herk­ku­jen saa­ta­vuu­dessa, pyy­tä­mällä omaa kaup­pias­tasi otta­maan tuot­teemme vali­koi­maansa.

Kuka voi ruveta jäl­leen­myy­jäksi?
Jos sinulla on Y-tun­nus, niin olepa yhtey­dessä

Haluai­simme tehdä varain­han­kin­taa ja myydä tuot­tei­tanne.
Kyllä se vaan sopii. Ole yhtey­dessä, niin sovi­taan yhdessä mitä teh­dään