Yri­tys

Nut­ri­tious Fin­land Oy on loka­kuussa 2015 luo­muser­ti­fioitu suo­ma­lai­nen maa­han­tuon­tiy­ri­tys. Olemme kiin­nos­tu­neita suo­ma­lais­ten hyvin­voin­nista ja pyrimme löy­tä­mään Suo­mesta ja maa­il­malta uusia, her­kul­li­sia, ter­veel­li­siä, mah­dol­li­sim­man pro­ses­soi­mat­to­mia, ja mah­dol­li­sim­man aller­gee­ni­va­paita tuot­teita. Varas­tomme on Hat­tu­lassa, josta tuot­teet liik­ku­vat jou­heasti ympäri Suo­men. Aloi­timme maa­han­tuon­nin YumEarth tuot­teilla ja laa­jen­namme vali­koi­maamme pikai­sella tah­dilla. Toi­vot­ta­vasti tuo­te­va­li­koi­mas­tamme löy­tyy sinulle nyt ja tule­vai­suu­dessa sopi­via makuja.

Jos sinulla on joku tuo­te­merkki tie­dossa jonka haluai­sit saa­tet­ta­van Suo­men mark­ki­noille, voit ottaa mei­hin yhteyttä, niin me sel­vi­tämme tuot­teen maa­han­tuon­ti­mah­dol­li­suu­det.

Nut­ri­tious Fin­land Oy

+358 (0) 445557777
nutri@nutri.fi

Ota yhteyttä