YumEarth

YumEarth on yhdys­val­ta­lai­nen tuo­te­merkki. Per­hee­ni­sät Rob Wun­der ja Ser­gio Bicas perus­ti­vat yri­tyk­sensä rak­kau­des­taan ravin­ne­rik­kaa­seen, her­kul­li­seen ruo­kaan. “Meillä molem­milla oli pie­net vau­vat ja he sai­vat ter­veel­listä luo­mu­ruo­kaa, mutta jos­sain vai­heessa tote­simme, että mitä siinä vai­heessa, kun lap­set kas­va­vat ja halua­vat tik­ka­rin? Vaih­toeh­tona on antaa heille perin­teistä ros­kaa tai sit­ten perus­tamme oman kark­ki­teh­taan jossa teh­dään luo­mu­tik­ka­reita! Sen piti olla vain vitsi, mutta nyt meillä siis on oma kark­ki­teh­das jossa teh­dään luo­mu­kark­keja ja luo­mu­tik­ka­reita.”

YumEarth her­kut val­mis­te­taan vain luomu- ja luon­nol­li­sista raaka-aineista. Per­sik­ka­tik­ka­rissa maku tulee per­si­kasta ja man­sik­ka­tik­ka­rissa man­si­kasta. Makei­siimme ei lisätä mis­sään vai­heessa mitään kemi­kaa­leja, lisä­ai­neita tai säi­lön­tä­ai­neita. Tuot­teemme on myös vapaita ylei­sim­mistä aller­gee­neista kuten glu­tee­nista, mais­sista, veh­nästä, soi­jasta, mai­to­tuot­teista, päh­ki­nöistä, kanan­mu­nasta. Teh­taassa ei myös­kään käsi­tellä mitään mere­ne­lä­viä tai eläin­tuot­teita joten makei­semme käy lähes­tul­koon kai­kille.

Lap­set tyk­kää­vät aina hypis­tellä kark­keja ja valita oman suo­sik­kinsa. Täs­tä­kin syystä pää­dyimme pak­kaa­maan kar­kit omiin “pape­rei­hin”. Mie­timme pit­kään, että kää­rim­mekö kar­kit bio­ha­joa­viin “pape­rei­hin”, mutta niissä on mais­sia, soi­jaa tai vil­ja­tuot­teita. Haluamme, että makei­sis­tamme voi naut­tia kaikki joilla on aller­gioita, joten pää­dyimme tähän rat­kai­suun.